เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ โทร. 044-457282

ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
การบริหารเงินและงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 1011 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ภารกิจอำนาจหน้าที่ 

ภารกิจอำนาจหน้าที่
ภารกิจอำนาจหน้าที่  

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาลตำบลเสิงสาง มีสมาชิก 12 คน อยู่ในต่ำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกฏหมาย และการทำงานของผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง คือ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลาการดำรงต่ำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการบริหารงานในเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามจำนวนที่กฏหมายกำหนด (เทศบาลนครปากเกร็ดมีรองนายกเทศมนตรีได้ 2 คน เลขานุการ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน)

อำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล
เทศบาลตำบลเสิงสาง มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6. ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม การกีฬา
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
8. บำรุงรักษา ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดี
9. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
11. การส่งเสริม ฝึกและประกอบอาชีพ
12. การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม
13. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
14. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
15. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลตำบลเสิงสาง

“บริหารโปร่งใส     ร่วมใจพัฒนา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจพอเพียง”

1.พัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

2.สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริการประชาชน

3.เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็ง

4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการท่องเที่ยว

6.พัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

วิสัยทัศน์ (Mission)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.บริการจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริการงานของเทศบาล

2.ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มึความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสงบสุข

4.เด็กและเยาวชนได้รับบริการด้านการศึกษา อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

5.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ แหล่งท่องเที่ยวไดรับการพัฒนา

6.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
การป้องกันการทุจริตฯ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.252.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,538,485

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการประชาชน E-Service
แบบสอบถาม
สรุปผลแบบสำรวจ
ระบบ e-report
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
555 หมู่ที่ 3 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
Tel : 0-4445-7282   Fax : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.