ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หลักเกณฑ์และวิธีเสียภาษี 

หลักเกณฑ์และวิธีเสียภาษี
หลักเกณฑ์และวิธีเสียภาษี  

"ท้องถิ่นเจริญรุ่งเรือง เมื่อพลเมืองช่วยกันเสียภาษี"
เทศบาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่บริการ
ให้ความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นการบริการเกี่ยว
กับด้านสาธารณูปโภคต่างๆ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิด
ขึ้นในเขตเทศบาลโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนใน
ท้องถิ่นดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะให้
การส่งเสริม ความเจริญรุ่งเรืองให้กับเทศบาลของเราต่อไป
ขั้นตอนในการขอยื่นชำระภาษีกับเทศบาลไม่มีความ
ยุ่งยากแต่อย่างใด เทศบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้บริการ
อำนวยความสะดวกแก่ท่านด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต สมดั่ง
คำขวัญที่ว่า "เทศบาลเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา"

ภาษีที่เทศบาลจัดเก็บได้เองมีดังนี้ คือ

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ

 1. ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน
ตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
ที่ได้ประเมินไว้
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
สำหรับปีนั้น

 การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)
สำรับป้ายที่เริ่มติดตั้งใหม่หรือป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน ณ
สำนักงานเทศบาล
ให้เจ้าของป้ายรายเดิมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 31 มีนาคม ของทุกปี
ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
 

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย

 (ภ.ป.1) พร้อมด้วยหลักฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเป็น 2 กรณี ดังนี้

 - กรณีผู้เสียป้ายประสงค์จะชำระภาษีในวันยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
และประเมินภาษีป้าย ให้แจ้งผู้เสียภาษีป้ายว่าจะต้องชำระภาษี
จำนวนเท่าใด
- กรณีผู้เสียภาษีป้ายไม่พร้อมจะชำระภาษีในวันที่ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือแจ้งการ
ประเมิน (ภ.ป.3) แจ้งจำนวนเงินภาษีที่จะต้องชำระเท่าใด
ผู้เสียภาษีต้องมาชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง
การประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
      
ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สำนักงานเทศบาล ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการสำรวจที่ดินตีราคาปานกลางของที่ดิน เพื่อประเมินภาษีแบบ ภ.บ.ท.5 ที่ยื่นสำรวจไว้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท.5) ไว้กับเทศบาลหรือนำใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ ปีที่ผ่านมาด้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยเริ่มชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 30 เมษายน หากเลยกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปีของเงินภาษีที่จะต้องชำระ


2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งที่ปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นและในปีที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ประกอบอุตสาหกรรม

อัตราค่าภาษีป้าย
1. อักษรไทยล้วน 500 ตารางเซนติเมตรต่อ 3 บาท
2. อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
500 ตารางเซนติเมตรต่อ 20 บาท
3ไม่มีอักษรไทยหรืออักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่า
500 ตารางเซนติเมตรต่อ 40 บาท
4. ป้ายใดเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาทให้เสีย 200 บาท
 

4. ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่นๆ

ผู้ใดมีความประสงค์จะขออนุญาตทำการโฆษณา

 โดยใช้เครื่องขยายเสียงให้ยื่นคำขอตามแบบ ฆ.ษ.๑ ต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล มีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า

 คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับ 10 บาท

การโฆษณากิจการที่เป็นไปในทำนองการค้า

โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ฉบับละ 60 บาท

โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ฉบับละ 75 บาท

ผู้ใดมีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งจำนวนสัตว์

 วันและเวลาที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. สุกร ค่าธรรมเนียมตัวละ 28 บาท
2. โค ค่าธรรมเนียมตัวละ 27 บาท

ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้
ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้และไม่เข้าข่ายยกเว้น
ตามกฎหมาย
 

การขอยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)
ให้เจ้าของทรัพย์ซึ่งมีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
ที่ให้เช่า ทำการค้า เก็บสินค้า ประกอบอุตสาหกรรม และ
กิจการอื่นๆที่ทำให้เกิดรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้ว ขอยื่นแบบ
แสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2) ได้ ณ สำนักงานเทศบาล เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
ทรัพย์สินและส่งคืนเทศบาลเพื่อประเมินภาษีตั้งแต่มกราคม
ถึง 28 กุมภาพันธ์ของทุปี เมื่อได้รับใบแจ้งการประเมิน
(ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระภาษีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ใบแจ้งการประเมิน มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
* ชำระไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของเงินภาษี
* เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของเงินภาษี
* เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของเงินภาษี
* เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินภาษี
 

3.ภาษีป้าย
ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย
ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้บนวัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการค้า

       ผู้ประกอบกิจการค้าต่อไปนี้ ต้องขอรับใบอนุญาตจากเทศบาล คือ

1.ให้สถานที่ประกอบการค้าประเภทต่างๆ ในสถานที่เอกชน เช่นขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง ของชำ

2.ใช้สถานที่ประกอบการค้า ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์สะสมน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมประสานโลหะ โรงแรม อาบอบนวด ฯลฯ

3'ใช้สถานที่แต่งผม เช่น ดัดผม ตัดผม

4.ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน

5.ผู้ประกอบการค้าแผงลอย

กำหนดการยื่นคำร้อง

- ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะดำเนินการค้าต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตนั้น

- ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้สิ้นอายุภายในกำหนด 1 ปี

- ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ให้ใช้สำหรับการค้าประเภทเดียว และเฉพาะสถานที่แห่งเดียว

- สำหรับรายใหม่ ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบการค้า

บทกำหนดโทษ

- ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับและให้ศาลมีอำนาจสั่งห้ามกระทำการค้าต่อไป

- ถ้าไม่มาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติม ร้อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ค้างชำระ

 

สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,052,491

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.