ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสาง 
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสาง
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสาง  
     คู่มือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปรับปรุงปี 2562เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     คู่มือการลาของข้าราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการลงโทษทางวินัยของข้าราชการเปิดอ่าน
     คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     คู่มือมาตรฐานการพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ผู้พิการเปิดอ่าน
     คู่มือการเบิกค่ารักษาพยาบาลสวัดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2559เปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิดอ่าน
     คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นทีเปิดอ่าน
     คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลเสิงสางเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,052,532

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.