ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานบริหารบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานอื่นๆ
กิจการสภาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาและจัดเก็บรายได้
การให้บริการ
บริการประชาชน E-Service
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     หนังสือสั่งการ คำสั่ง 
หนังสือสั่งการ คำสั่ง
หนังสือสั่งการ คำสั่ง  
     แนวทางการยื่นใบปริมาณงานเปิดอ่าน
     หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว.845เปิดอ่าน
     หนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ) ว 1052 ลว 19 ตุลาคม 2564 เรื่องการคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้าเปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ชุมชนเสิงสาง บ้านเสิงสาง หมู่ 1เปิดอ่าน
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตัดใหม่เข้าวัดป่าเสิงสาง ชุมชนบ้านซับ หมู่ 4เปิดอ่าน
     แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนสำหรับ ศพด.เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     ตรวจสอบ การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาเปิดอ่าน
     เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     กรมบัญชีกลางแจ้งปรับปรุงแนวทางจัดซื้อจัดจ้างตาม ว.89เปิดอ่าน
     อำเภอเสิงสางแจ้ง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนการสนับสนุนให้ sme เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 693 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และผู้ควบคุมงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ ๓๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคสล. พร้อมบ่อพักน้ำ ถนนเสิงสาง-โนนสมบูรณ์ ชุมชนเสิงสาง บ้านเสิงสางหมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ ๓๘๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยตัดใหม่วัดป่าเสิงสาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ ๓๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันตก (Guard Rail) ถนนวิทยานุสรณ์ ม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ ๓๘๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล. ถนนร่วมสามัคคี ชุมชนรุ่งอรุณ บ้านรุ่งอรุณ หมู่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่ง เทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ ๓๘๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุกองช่าง เทศบาลตำบลเสิงสาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ 295/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำ ถนนข้างบ้านนางเรไร เรืองจำรัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     คำสั่งเทศบาลตำบลเสิงสาง ที่ 294/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐพัฒนา หมู่ 8(ช่วงแยกประปา-ศาลาชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เปิดอ่าน
     แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้ได้
ควรปรับปรุง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 18.212.120.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,052,462

ครอบครัวข่าว ทต.เสิงสาง
บริการจองคิวออนไลน์
แบบสอบถาม
      
 
เทศบาลตำบลเสิงสาง
Tel : 0-4445-7282
Email : soengsang_mni@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.